fbpx

Endringene som påvirker regnskapet for 2022

Med 2022 i gang, oppsummerer vi de viktigste endringene knyttet til regnskap, skatt, gaver og aksjer.

Endret for 2021: Gaver i arbeidsforhold

I 2021 ble den skattefrie grensen for gaver til ansatte og styremedlemmer økt til 5 000 kroner. I tillegg til dette ble kravet om at gaven må inngå i en generell ordning til alle ansatte opphevet. Skattefritaket forutsetter likevel at gaven ikke gis i penger, men som naturalytelse. Ordinære gavekort inngår i betegnelsen for naturalytelse. Dersom beløpet overstiger grensen på 5 000 kroner, vil det kun være det overskytende som skal skattlegges.

Beløpsgrensen gjelder samlet for hele året. Dette har åpnet for muligheten til å blant annet å legge elektronisk kommunikasjon inn under reglene for gaver. Det opprinnelige skattepliktige beløpet på 4 392 kroner, vil da anses som gave, og vil følgelig være skattefritt. Ved en slik tilnærming vel det være mulig å gi gave til ansatte for ytterligere 608 kroner uten at skatteplikt utløses. Dersom elektronisk kommunikasjon legges inn under gaver, skal det heller ikke betales arbeidsgiveravgift for dette.

I tillegg til økningen i gavebeløpet, er det også rom for at arbeidstaker kan motta personalrabatter skattefritt inntil 8 000 kroner. I og med at det ikke settes noen grense for rabattens størrelse, kan denne i teorien utgjøre 100 prosent. Dette medfører at det er rom for arbeidstaker å motta verdier for inntil 13 000 kroner skattefritt.

Endringene for 2022

Aksjebeskatning

Økningen i aksjebeskatningen har fått mye omtale og vi i NR har også sendt informasjon til våre kunder – men kort oppsummert innebærer de nye reglene en reell økning fra 31,68 til 35,2 prosent som følge av ny justeringsfaktor på 1,6.

Firmabil

Grunnlaget for beregning av trekkpliktig del er i utgangpunktet 100 prosent av listepris som ny. For 2022 fastsettes trekkpliktig del til:

  • 30 prosent av listepris som ny inntil 329 600 kroner (økt med 4 200 kr)
  • 20 prosent av overskytende listepris

Fordelen ved å velge elbil fremfor fossil har stadig blitt redusert siden den først ble innført i 2005, og fra 2022 vil verdsettelsesrabatten senkes ytterligere fra 40 til 20 prosent. Det vil si at det vil være 80 prosent av listepris som ny som legges til grunn for elbiler. For elbiler som er eldre enn tre år i inntektsåret, økes beregningsgrunnlaget fra 45 til 60 prosent av listepris som ny. Ordningen for elbiler med yrkeskjøring over 40 000 km fjernes fra 2022.

Gaver til frivillige organisasjoner

Selskaper som har et ønske om å gi gaver til frivillige organisasjoner, har tidligere fått skattemessig fradrag inntil 50 000 kroner. Det er foreslått å senke det maksimale fradraget til 25 000 kroner i 2022. Forutsetningen for fradraget er at gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon. Bakgrunnen for endringen er at regjeringen anser denne type gaver som en privat kostnad, og det at gavefradraget svakker skattegrunnlaget i selskapet gjør at ordningen i størst grad kommer de med høye inntekter til gode.

Verdsettelse av aksjer og driftsmidler

De mest relevante endringene i forbindelse med formuesobjekter i selskapet er reduksjonen i verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler. Rabatten reduseres fra 45 til 25 prosent. Dette innebærer altså at formuesverdien settes til 75 prosent av reell verdi.

Trenger du bistand eller gode råd?

Norsk Regnskap hjelper deg med regnskap og økonomi for din bedrift. Se våre kontorer og kontaktpersoner du kan nå her!