UTFORDRINGER OG TILTAK

Vi blir alle berørt av COVID-19, enten direkte eller indirekte. Det iverksettes nå kraftige tiltak.

Det handler først og fremst om helse. På sikt vil det også handle om økonomi. For mange kan de økonomiske konsekvensene av situasjonen bli krevende. Avbestillinger, utsettelser, kansellerte ordrer, permitteringer og oppsigelser er utfordringer som flere bedrifter og privatpersoner kan møte i tiden framover. Kombinert med nedgang på børsen og en svak krone, gir dette store ringvirkninger i økonomien. Vi har forståelse for at mange er bekymret.

Vi jobber også for å opprettholde normal drift, i en høyst unormal situasjon. I 2020 er vi prisgitt gode systemer og tjenester for digital samhandling. Vi tar i bruk alle virkemidler for å skape en digital arbeidshverdag som flyter godt. Verdien av digitalisering blir ekstra synlig i en situasjon som dette.

Norsk Regnskap tar sin del av samfunnsansvaret. De ansatte er ivaretatt, og vi har innført pålagt hjemmekontor. Dette fungerer godt, da vi har gode systemer for å ivareta både intern og ekstern kommunikasjon. All ikke-kritisk reisevirksomhet er stanset. Vårt mål er å holde hjulene i gang, slik at du som kunde har en trygg regnskapsfører å støtte deg på.

Norsk Regnskap er en organisasjon, med en solid rigg. Vi er fortsatt rustet for å håndtere alle henvendelser fra deg som kunde. Vi oppfordrer alle kunder til å kontakte oss som normalt. Du kan forvente å få hjelp og bistand som før – enten du er på fysisk eller digitalt kontor.

 

Tiltak fra myndighetene

Regjeringen har lagt frem sin tiltakspakke for å hjelpe næringslivet gjennom Korona-utbruddet. En del av forslagene er varslet tidligere, mens noe er nytt. Vi oppsummerer hovedpunktene.

Utsatt forskuddsskattebetaling

Et nytt tiltak er at personlig næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai. Tiltaket gjennomføres for å bedre likviditetssituasjonen, og vil kunne tilrettelegge for at selvstendig næringsdrivende med inntektsbortfall kan få nedjustert forskuddsskatten fra første termin.

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 18/19

Regjeringen går inn for en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Utsatt formuesskatt for bedriftseiere

Det legges opp til en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

 

Permitteringsregelverket

• Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager, og ventedagene for dagpenger for de som permitteres oppheves.

• Kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering reduseres fra 50 prosent til 40 prosent. Disse tiltakene vil gjelde midlertidig frem til 31. oktober.

Andre tiltak

• Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.
• Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
• Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.
• Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
• Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.

Flere tiltak i vente

I tillegg til de strakstiltakene som gjennomføres nå, varsler regjeringen at det jobbes med ytterligere konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig. Dette vil komme i en senere fase.

 

Kontakt banken

Bankene kan være villige til å se på ulike løsninger, om det kreves. Eksempler kan være kortsiktige eller midlertidige kreditter. Også avdragsfrihet på lån kan benyttes som virkemiddel for både bedrifter og privatpersoner i en periode. Målet er å finne gode løsninger som kan bidra til å redusere konsekvensene for deg, enten du er personkunde eller næringslivskunde.

Ta kontakt med din bank

Ta kontakt med rådgiveren din dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere økonomien din som følge av koronakrisen. Bankene skal fortsatt være tett på, og den gode relasjonen de har til kundene sine er viktig for begge parter i tiden framover.

Situasjonen vil etter hvert normalisere seg også denne gang, og ringvirkningene vil påvirkes av hvordan vi håndterer situasjonen. Vi i Norsk Regnskap vil gjøre vårt for å bidra til å holde hjulene i gang.

 

LENKER

Prop. 53 LS (2019-2020) Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i forbindelse med virusutbruddet)

Regjeringens pressemelding, 13. mars 2020.

Hilsen
Ledelsen i Norsk Regnskap

Trenger du råd om årsregnskapet?