Permittering kan benyttes i perioder hvor bedriften på grunn av arbeidsmangel ikke kan holde arbeidstakerne beskjeftiget. Driftsforstyrrelse med stopp i leveranser kan medføre mangel på arbeid. Videre kan virksomheten pålegges å holde stengt på grunn av risiko for virusspredning. Det er mange virksomheter som ikke kan drive virksomheten gjennom at arbeidstakere arbeider fra hjemmekontor. Myndighetene foreslår tiltak som er ment å være midlertidige frem til 31. oktober.

 

Rutine arbeidsgiver

 1. Den ansatte varsles i eget skriv og eller allmannamøte. «permitteringsvarsel»
 2. Utarbeid skriv for «bekreftelse av arbeidsforhold og permittering» som skal sendes NAV. Her skal virksomhetsnummer  legges inn
 3. Arbeidsgiver må melde fra til NAV om permittering. Forside med «bekreftelse av arbeidsforhold og permittering» (NAV 04-08.04 ved massepermittering og og permitteringsvarselet. Her skal organisasjonsnummer legges inn
 4. Sendes inn på papir til ditt NAV kontor

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/permitteringer-oppsigelser-og-konkurs/masseoppsigelser

Rutine arbeidstaker

 • Registrere deg som arbeidssøker
 • Søk om dagpenger

https://www.nav.no/soknader/nb/person/arbeid/dagpenger

 • Arbeidstakere som blir permittert må som hovedregel sende inn følgende dokumentasjon til NAV
 • Varsel om permittering
 • Skjemaet Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering (NAV 04-08.04)
 • De bør også legge ved din arbeidsavtale om de har denne
 • Kopi av lønnsslipper for å dokumentere lønnen

 

Hvor mye får man i dagpenger ved permittering

Dagpenger utgjør 100 prosent av hva du hadde i lønnsinntekt og eventuelle trygdeytelser de 12 siste avsluttede kalendermånedene før du søkte dagpenger, eller gjennomsnittet av de 36 siste avsluttede kalendermånedene. Men det er nå vedtatt at dagpenger skal utgjøre 100% av lønnen i 20 dager opp til maks 6 G.

Husk at det må betales skatt av dagpenger.

Når NAV beregner dagpengene tar de ikke med inntekt over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G) for hver periode på 12 måneder, som for tiden er på 99.858,-.

 

Ta kontakt med din regnskapsfører/kundeansvarlig for eventuelt hjelp med utarbeidelse av permitteringsvarslet og melding til NAV.

Hilsen
Ledelsen i Norsk Regnskap

 

 

 

Til orientering

ARBEIDSGIVERS LØNNSPLIKT REDUSERES

Permittering i forbindelse med virusutbruddet skal varsles den enkelte 2 dager før iverksetting. Normalt har arbeidsgiver lønnsplikt overfor sine ansatte i de første 15 dagene av en permittering.

Regjeringen har redusert arbeidsgiverperioden fra 15 til 2 dager. Formålet er å redusere arbeidsgiveres kostnader ved permittering slik at de bedre kan tilpasse seg markedssvikt.

Endringen forventes å ha effekt også for permitteringer som allerede er iverksatt før nye regler, men lønnsplikten kan ikke forventes å bli endret med virkning for lønnsytelser tilbake i tid. Først når Stortinget har sluttbehandlet lovforslagene vet vi når reglene trer i kraft. Vi forventer at dette er kjent i løpet av noen få dager.

 

ARBEIDSTAKERS VENTEDAGER FJERNES

Etter endringen går ansatte rett over fra lønn til dagpenger uten ventetid. Normalt gjelder 3 ventedager som nå er fjernet. Dette er en forbedring for de ansatte som permitteres.

 

PERMITTERINGSPROSENT REDUSERES

Permitteringsprosent som vilkår for dagpengerettigheter reduseres fra minst 50 % til 40 %. Dette kan bidra til å øke fleksibiliteten ved at det kan benyttes deltidspermittering fordelt på flere ansatte med lavere prosent uten at de ansatte av den grunn taper dagpengerettigheter.

 

 

PERMITTERING I HOVEDTREKK

 1. Det er arbeidsgiver som tar den endelige beslutningen om å iverksette permittering basert på saklig grunnlag
 2. Ansatte må varsles om permittering i eget skriv
 3. Ved flere enn 10 ansatte skal NAV varsles om permitteringene
 4. Ved flere enn 50 ansatte er arbeidsgiver pliktig til å drøfte permitteringen med de tillitsvalgte
 5. Regjeringen har redusert arbeidsgivers lønnspliktperiode fra 15 arbeidsdager til 2 dager etter utløpet av varslingsfristen
 6. Det er anledning å ta opp igjen arbeidet i korte perioder ved behov men arbeidsgiver bør varsle arbeidstaker om gjenopptagelse med 2 dagers frist
 7. Blir den ansatte syk eller skal avvikle ferie under permitteringen, kan arbeidsgiver forlenge permitteringsperioden tilsvarende dette fraværet
 8. Ved sykdom vil arbeidsgiver normalt ha ansvar for å betale sykepenger i en arbeidsgiverperiode, men dette er ikke tilfelle i en permittering
 9. Blir en ansatt syk etter at permitteringen har startet, blir sykepenger utbetalt fra Nav. Ved sykdom vil sykelønn erstatte dagpenger. Ved ferie vil ferielønn erstatte dagpenger
 10. Permittering kan skje inntil 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode og kan avsluttes gjennom varsel fra arbeidsgiver
 11. Arbeidstaker som velger å si opp sin stilling innenfor en permitteringsperiode kan påberope seg 14 dagers oppsigelsestid. Dette gjelder selv om arbeidsmiljøloven eller annen avtale angir annen lengde for oppsigelsestid ved arbeidstakers oppsigelse
 12. Vær oppmerksom på at dagpengerettigheter forutsetter uansett at de som permitteres melder seg som arbeidssøker til NAV første permitteringsdag og hver 14. dag videre

Trenger du hjelp, ta kontakt.