Ved utgangen av et regnskapsår er bedrifter pliktig å føre et årsoppgjør. Årsoppgjør er en oversikt over virksomhetens offisielle regnskap ved slutten av perioden. Årsoppgjøret skal inneholde resultatregnskap og balanse, aksjeselskaper er også pliktig å inkludere en årsberetning, en beskrivelse av virksomhetens situasjon. Årsoppgjøret forteller hvordan selskapet ligger an i forhold til deres utvikling og finansielle situasjon, med andre ord en skriftlig kommentar til regnskapet og er viktig for alle med interesse i selskapet.

 

ÅRSOPPGJØRET

Årsoppgjøret bestemmer selskapets skattemessige posisjon og må leveres i henhold til frister. Det er krav til virksomheten´s selvangivelse og andre nødvendige ligningspapirer.

Hvert år følger vi opp våre kunder slik at vi får alle dokumenter og underlag for å kunne levere et komplett årsoppgjør.

Her er en oversikt over noen standard dokumenter som skal leveres fra deg og din bedrift:

 

Selskapsdokumenter/protokoller

Myndighetene stiller strenge krav til diverse selskapsdokumenter og protokoller. Disse dokumentene er nødvendige for å svare til myndighetenes krav, men også for å ha tydelige interne retningslinjer. De fleste selskaper er blant annet lovpålagt å ha vedtekter, dette gjelder spesielt AS som er regulert av aksjeloven. Det er lovpålagt minstekrav til foretaksnavn, beliggenhet, primærvirksomhet, aksjekapitalens størrelse, enkelt aksjens pålydende verdi, styre, ledelse og beslutningsmandat, generalforsamling og om selskapet skal registreres i verdipapirregisteret. Utover dette kan det også være mer som bør inn inngå i vedtekter, og ellers andre selskapsdokumenter og protokoller som bør bestemmes.

 

Balansen forteller om handlingsrom og muligheter

En virksomhets balanse, eller balanseoppstilling, viser forholdet mellom eiendeler, egenkapital og gjeld. Balansen forteller mye om selskapets situasjon og brukes til å beregne flere analytiske nøkkeltall.

En riktig analyse av balansen er viktig for å si hvordan det har gått, og den forteller hvilke muligheter bedriften har fremover. I balanseoppstillingen deles virksomhetens eiendeler opp i anleggsmidler og omløpsmidler.

Selv om din virksomhet har mye eiendeler på papir, kan det være viktig å være klar over hvilke eiendeler som kan omstilles, da det er disse som skal finansiere virksomhetens kortsiktige utvikling.

 

Plan for å forbedre balansen

For å kunne forbedre balansen må du først sørge for å ha god kontroll på verdiene i den. En virksomhet styrer selv sine kjøpsavtaler. Det bestemmes kredittid, gebyrer, renter og mer i forhandlinger med kunder og leverandører. Dersom dette er tydelig presisert kan du til en viss grad påvirke balansens verdier og når disse vil realiseres. Gjennom gode rutiner og standardiserte, men virksomhets-tilpassede prosesser kan balansen forbedres og selskapets likviditet økes. Dette gir positive ringvirkninger for eksempel gjennom bedre vilkår for økt kassekreditt og bedre betingelser. Virksomheten vil også være skyldig verdier som lønn, regninger, husleie, leverandørgjeld. Ved å ha god oversikt og kontroll på virksomhetens egne penger kan den unngå å havne i situasjoner hvor en må ta opp unødvendig gjeld som svekker balansen.

 

Nøkkeltallsanalyse

En nøkkeltallsanalyse samler regnskapsmessige tall for å enkelt og effektivt kunne beskrive bedriftens økonomiske trender og utvikling over tid. En nøkkeltallsanalyse kan brukes til å beskrive utviklingen i en bedrift, og den kan også fortelle om hva som skjer i bransjen.

Tallene i analysen må sammenliknes over tid for å gi en riktig forklaring av utviklingen. Analyser som dette kan beskrive de fleste økonomiske aspektene i en bedrift. Som bedriftens:

Lønnsomhet – hvor mye tjener vi egentlig?
Finansiering – hvor mye av våre verdier eier vi selv?
Soliditet – hvilke uforutsette økonomiske hendelser kan vi tåle?
Betalingsevne – er vi i stand til, og innen hvilke tidsrammer kan vi betale våre forpliktelser?

 

TJENESTER – REGNSKAP OG LØNN

 

KONTAKT OSS

Legg igjen navn og e-post så kontakter vi deg.

Eller ta gjerne kontakt med oss på Tlf: +47 951 21 000

eller E-post: post@norskregsnkap.no