I dagens økonomiske klima er det stadig flere som henvender seg til oss med ønske om økonomisk rådgivning. Mange opplever nedgang i kunder og økonomi, men med god økonomisk rådgivning og økonomistyring, kan man unngå mange fallgruver og sørge for at virksomheten holder en sunn økonomi.

I tillegg til generell økonomisk rådgivning tilbyr vi tjenester som blant annet budsjettering, likviditetsanalyser og lønnsomhetsvurdering. Dette er tidkrevende oppgaver og krever fagkunnskap som vi gjerne utfører slik at du får mer tid til å konsentrere deg om virksomhetens kjerneområder. Vi ønsker at du kan se på oss som din virksomhets økonomiavdeling.

 

Budsjett

Et budsjett er en oppstilling av alle forventede inntekter og utgifter/kostnader i en virksomhet eller for et prosjekt. Uansett hvor stort eller lite et prosjekt er, burde det få et budsjett. Et budsjett er et planlagt regnskap for en kommende periode.

Budsjettet er et viktig verktøy som hjelper deg og din bedrift med å nå deres mål. Et budsjett kan også gi indikasjon om det er behov for om en investering skal gjennomføres, eller om det må varsles om virksomhetens økonomiske forhold er på avveie. Budsjettet trenger ikke å være komplisert. Viktig å vise forventede inntekter og kostnader, og det er viktig at man får med alt som er av økonomisk betydning slik at budsjettet ikke mister sin verdi.

 

Likviditetsstyring

Likviditet handler om pengestrømmen. Hvor mye som kommer inn og hvor mye som går ut. Likviditeten beskriver til hvilken grad virksomheten er i stand til å betjene sine løpende/ kortsiktige betalingsforpliktelser innen forfall som regninger, lønn, skatt osv. Det kan være at din virksomheten har godt med eiendeler, men er ikke nødvendigvis likvid.

Likviditetsstyring handler om å ha oversikt til enhver tid over hvilke eiendeler som i løpet av kort tid kan omsettes. Eiendeler som som kan omsettes er kalt omløpsmidler. En god likviditet i en virksomhet er viktig av interne grunner, og vil bli inkludert i kredittvurderinger. Kredittvurderinger brukes ved inngåelse av avtaler med andre bedrifter.

 

Lønnsomhet

Hvilken avkastning har du på din innsats? I form av investeringer, arbeidstimer og kunnskap. Helt enkelt beskriver vi lønnsomhet som: inntekter – kostnader = over/underskudd. Vanskeligere blir det når en skal forklare hvorfor lønnsomheten er som den er. Begreper som resultatgrad, bruttofortjeneste, driftsmargin og rentabilitet brukes ofte til å beskrive lønnsomheten. Det kan være komplekst å finne hvilke handlinger i bedriften som bidrar til god lønnsomhet. Med full oversikt over regnskapet vil det være mulig å øke lønnsomheten ved å analysere hvor vi kan trekke ut merinntekt og hvilke kostnader som kan sløyfes eller ikke er inntektsbringende.

 

Gode regnskapsprosesser

Gode prosesser med regnskapet er nødvendig for å holde oversikt. I dag skybaserte systemer får du mulighet til å ha god kontroll på på regnskapet og mange prosesser blir automatisert.

Mange tenker kanskje at mindre bedrifter ikke har behov for intern kontroll av regnskapsprosessen, da dette ikke bidrar direkte til vekst og stjeler oppmerksomhet. Dette viser seg stadig å være feil, det er en grunn til at såpass mange oppstartsbedrifter ikke eksisterer etter 5 år. Gode prosesser bidrar ikke kun til effektivitet og struktur, men fungerer også forebyggende. Ta kontakt med en av våre regnskapsrådgivere hvis du ønsker å diskutere din bedrifts rutiner og prosesser.

 

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt med oss på Tlf: +47 951 21 000

eller E-post: post@norskregsnkap.no