Regnskap

Et regnskap bidrar til å skape tillit til bedriften din, og det gir eierne en god oversikt over driften.

Norsk Regnskap

Å føre et regnskap betyr å sette opp en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner. Et regnskap blir et sammendrag av alle hendelser i en periode som vises gjennom selskapets bokføring, som regel er en periode et kalenderår. Sammendraget er en oversikt over resultatet av virksomheten og den økonomiske situasjonen ved slutten av perioden. En slik oversikt, et regnskap er et viktig verktøy for ledere og eiere til å vurdere den økonomiske utviklingen og stillingen til virksomheten

Et regnskap dokumenterer hva som har skjedd med bedriftens økonomi

I Norge har vi hatt en jevn utvidelse av hvilke selskap som er regnskapspliktige og omfanget av regnskapsplikten. Dette reguleres ved bestemmelser angående regnskapsføring i lover om næringer og selskapsformer. Regnskapsplikten er etter regnskapsloven av 17. juli 1998 knyttet til selskapets og virksomhetens størrelse. Den alminnelige regnskapsplikten omfatter løpende bokføring og utarbeiding av årsregnskap.

Et regnskap består av balanse, resultat, kontantstrøm og noteopplysninger.

Balansen viser den finansielle posisjonen til en virksomhet i slutten av en regnskapsperiode, med oppstilling av eiendeler, gjeld og egenkapital.

Resultatet viser den økonomiske utviklingen fra en periode til en annen og viser til bedriftens inntjening og lønnsomhet i regnskapsperioden.

Kontantstrøm viser bevegelsen av kontanter inn og ut av en bedrift innenfor en tidsperiode. Kontantstrømanalysen kan deles opp i tre aktiviteter: drift, finansiering, investering.

Regnskapsloven og norske regnskapsstandarder har et omfattende krav til noter som kan gjøre at det er vanskelig å få med alt. Årsregnskapet skal sendes inn sammen med noter, som er utdypende opplysninger for å beskrive regnskapsåret. finansiering, investering.

  • Antall aksjer, aksjeeiere, m.v.
  • Antall ansatte
  • Obligatorisk tjenestepensjon
  • Ytelser til ledende personer
  • Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v.

I regnskapslovens kapittel om noteopplysninger står det – “det skal gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig.”

Et regnskap skal vise samtlige økonomiske transaksjoner en virksomhet har

Med vår kompetanse innen regnskapsføring kan vi fungere som din regnskapsavdeling. Du velger selv hvor mye du trenger hjelp til. Vi har spesialisert oss på å utføre regnskapstjenester som er tilrettelagt våre kunder. Med Norsk Regnskap på laget får du mer kontroll over den økonomiske situasjonen. I samarbeid med våre dyktige regnskapsrådgivere kan du oppleve økt effektivitet og en mer lønnsom drift.

Et regnskap danner grunnlaget for de fleste lovpålagte oppgaver som skal leveres til myndighetene.

Norsk Regnskap spesialiserer seg på å utføre en lang rekke tjenester der formålet er å beskytte dine behov enten om det er kortids- og langtidsinteresser. Vi leverer regnskapsarbeid hver dag på vegne av våre kunder, og vi ønsker at du skal tenke på oss som som din virksomhets økonomiavdeling. Ved å bruke våre tjenester vil du få frigjort tid som kan brukes på å utvikle virksomheten og dens kjerneområder.